Samara region-1
50:70 11/23/2019 (sat), 11:45 Samara, DOL Kosmos
DUSSH UMMC-Junior

Live on RFB

Location:

Samara, DOL Kosmos