DUSSH UMMC-Junior
86:80 11/11/2019 (mon), 12:40 Samara, DOL Kosmos
KHMAO-Yugra

Live on RFB

Location:

Samara, DOL Kosmos