Krasnoyarsk region
41:106 11/07/2019 (thu), 18:10 Samara, DOL Kosmos
DUSSH UMMC-Junior

Live on RFB

Location:

Samara, DOL Kosmos